Estatuts vigents. Fundació Palau

 

PREÀMBUL

La trajectòria vital e intel·lectual de Josep Palau i Fabre (1917-2008) és una de les més interessants de la cultura catalana del segle XX. Des de ben jove, als anys trenta, ja mostra la seva voluntat de participar en la construcció i el desenvolupament de la cultura catalana, i posteriorment, després de la guerra civil, es compromet a lluitar per la seva pervivència, primer des de la clandestinitat i més tard des de l’exili. Als anys seixanta, retorna a Catalunya i, d’una manera ben personal, col·labora en les tasques  de reconstrucció nacional a partir de la seva feina en múltiples àmbits del món cultural. D’una manera lenta i no exempta de dificultats, Josep Palau i Fabre esdevé, al tombant dels segles XX i XXI, una veu de referència al país.

Josep Palau i Fabre és fonamentalment un escriptor (de poesia, d’assaig, de teatre, de contes, de memòries…), però és molt més que un escriptor. El seu interès pel món de l’art el porta a continuar la col·lecció iniciada pel seu pare, Josep Palau i Oller. La seva passió per l’obra i la personalitat de Pablo Picasso el porta a dedicar-li amplis i profunds estudis, fins al punt de ser considerat un dels més grans coneixedors a nivell mundial de l’obra picasssiana. Josep Palau, sabedor que la seva feina prenia camins molt diversos, aviat va ser conscient que li caldria un instrument que permetés una visió global i integradora de tots els seus àmbits d’interès: aquest instrument podia concretar-se en una fundació.

La idea d’una fundació va ser llargament madurada per Josep Palau. Havia de tenir, evidentment, unes característiques constructives que permetessin l’exhibició de la seva col·lecció d’art i la conservació dels seus arxius documentals, però amb això no n’hi havia prou. Havia de ser en un indret que toqués el mar, un elements sense el qual la figura de Palau resta incompleta. Havia de ser també en un indret que tingués significació cultural: la història d’un lloc forma part del lloc.  Josep Palau va dedicar molts anys a aquesta recerca, sense cedir en les seves raonades exigències, fins que es va concretar el projecte a Caldes d’Estrac. Hi havia el mar, un mar que també havia dut a Caldes a sojornar-hi a Jacint Verdaguer i a Joan Maragall, entre d’altres i, també, entre els representants de l’Ajuntament de Caldes i de la Diputació de Barcelona va trobar per fi una acollida sensible al seu projecte.

La Fundació Privada Palau, doncs, neix del projecte personal de Josep Palau i Fabre i té com a objectiu principal permetre la visió unitària de l’obra diversa del fundador i de la seva col·lecció d’art. La Fundació, per exprés desig del fundador, ha de mantenir en el seu fer quotidià una voluntat de servei al país en l’àmbit de la promoció d’activitats culturals que li permetin, al seu torn, un arrelament dels seus estatus, que la seva finalitat prioritària és encarregar-se de conservar, gestionar i difondre el llegat del fundador.

Ara, desaparegut el fundador, el Patronat de la Fundació Privada Palau, ha de vetllar perquè el que un dia va ser el projecte que Josep Palau i Fabre va imaginar com a generosa aportació al patrimoni cultural comú, es pugui anar concretant dia a dia i adquireixi el seu ple sentit.

I tot això aconsella la modificació dels estatus de la Fundació, actualitzant-los tant en els aspectes normatius com d’estructura, amb l’objectiu que la nova regulació contribueixi a assolir les fites que l’entitat s’ha plantejat en aquesta nova etapa iniciada a partir de la desaparició de Josep Palau i Fabre.

 

Capítol I.- Denominació i personalitat.

Article 1.-

La Fundació es denomina “Fundació Privada PALAU”. S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2.-

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar, i gravar tota classe de béns i de drets, mobles i immobles; concertar operacions de crèdit i celebrar contractes; obligar-se; transigir i renunciar drets; promoure, contestar i seguir procediments judicials i administratius i exercitar accions i pretensions davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, el Tribunal Constitucional i els organismes i dependències de l’administració pública i qualsevol altra de l’Estat, de les comunitats Autònomes, províncies, municipis i altres corporacions i ens públics.

 

Capítol II. Finalitats, àmbit d’actuació i durada de la Fundació.

Article 3.-

La Fundació no té ànim de lucre i té la finalitat essencial d’aplegar, conservar, gestionar, administrar exhibir i difondre els fons artístics que constitueixen la col·lecció d’art aportada pel fundador senyor Josep Palau i Fabre, així com els seus arxius i la seva biblioteca i, també, altres béns que s’hi puguin afegir per ampliar el fons artístic de l’entitat.

Per extensió, igualment la Fundació té com a finalitats la promoció de l’art i de la literatura i, en general, de qualsevol activitat cultural i/o educativa.

Article 4.-

L’anterior enumeració d’objectius i finalitats de la Fundació no té caràcter limitatiu, ni comporta obligatorietat d’atendre’ls a tots, ni un orde de prelació entre ells. El Patronat tindrà plena llibertat per seleccionar entre tots el que consideri més oportú o adequat a les circumstàncies en cada moment, o realitzar-ne d’altres que compleixin igualment les finalitats essencials de la Fundació i la voluntat del seu fundador.

Article 5.-

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya.

 

Capítol III. Beneficiaris

Article 6.-

Són beneficiaris de la Fundació, en particular, els ciutadans i les ciutadanes de Caldes d’Estrac que tindran accés permanent gratuït a la Fundació. Així mateix hi tindran accés a la Fundació, en general, la resta de persones sense distinció de cap mena per raons de nacionalitat, raça, sexe o religió, per al gaudi i el foment de l’art, la cultura i el coneixement.

 

Capítol IV. Domicili

Article 7.-

La Fundació té el domicili a l’edifici Can Muntanyà, al carrer Riera 54, de Caldes d’Estrac.

La Fundació podrà crear establiments i dependències en altres localitats si així ho acorda el Patronat i si és realment necessari per al desenvolupament de les tasques de l’entintat.

 

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 8.-

La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional, i pot augmentar-se amb aportacions fetes pel fundador o per altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Article 9.-

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 10.-

Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

El Patronat haurà de respectar les regles d’aplicació obligatòria de les rendes i dels ingressos nets anuals, de conformitat amb el que estableix l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

Capítol VI. Patronat i Direcció de la Fundació.

Article 11.-

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que estarà format per un mínim de quatre persones i un màxim de deu. Seran Patrons amb caràcter vitalici l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Diputació de Barcelona. La resta de Patrons/nes fins al màxim previst de deu, seran designats, per la majoria absoluta dels membres restants, a proposta de la presidència i de la vicepresidència de l’entitat.

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa d’acord amb la llei i els estatus.

Article 12.-

El Patronat pot nomenar un/a Director/a amb les facultats que resultin de l’article 22, per un període de quatre anys podent ésser novament designat/da, una o més vegades per a tal càrrec, un cop transcorregut el quadrienni. El càrrec de Director/a de la Fundació podrà recaure en una persona que tingui la condició de Patró/na, sempre que es compleixin les condicions previstes per les normes legals i reglamentaries que siguin d’aplicació.

En qualsevol cas, podrà ser retribuït per l’exercici de les seves activitats en el marc d’una relació contractual incloses les de caràcter laboral.

Article 13.-

Correspon especialment al Patronat:

• Representar la Fundació en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatus, quan s’estimi procedent.

• Formular i aprovar l’inventari, els comptes i la memòria anual de la Fundació.

• Operar amb caixes, bancs i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties –incloses les hipotecàries o les pignoratícies—o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

• Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

• Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi precedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

• Conservar els béns i els drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles, i fixar els preus de les entrades i dels serveis que es prestin per la Fundació.

• Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

• Totes les facultats esmentades s’entenen sense prejudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 14.-

El càrrec de Patró/na és personalíssim i tan sols poden exercir-lo els/les membres del Patronat que tenen atribuïda aquesta qualitat, sense que puguin delegar la representació. Si la qualitat de Patró/na és atribuïda a la persona titular d’un càrrec, pot actuar en nom seu la persona que  reglamentàriament el substitueixi o aquella que el titular hagi designat per escrit. Els patrons que no tenen caràcter vitalici seran designats per un període de quatre anys. En tot cas, els patrons/nes hauran de complir els requisits fixats en la legislació aplicable.

Article 15.-

La Presidència del Patronat seguirà el mateix règim d’elecció que la dels Patrons/nes no vitalicis/es; és a dir serà designada per majoria absoluta dels membres del Patronat. La durada de la Presidència serà de quatre anys.

La Presidència serà substituïda, en cas d’absència, malaltia o impossibilitat, per la Diputació de Barcelona, la qual serà exercida mitjançant la persona que la representi.

El Patronat ha de designar un/a secretari/a, d’entre els seus membres.

Article 16.-

La Fundació tindrà una Vicepresidència que recaurà en la Diputació de Barcelona i que serà exercida per la persona que representi aquesta entitat.

La Vicepresidència substituirà la Presidència i assumirà les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions que el President li delegui i de la forma en què ho faci.

Article 17.-

Per delegació permanent del Patronat correspon a la Presidència representar la Fundació.

Correspon al/a la Secretari/a redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau de la presidència, i de qualsevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.

Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la sessió següent. Això no obstant, el/la Secretari/a podrà emetre certificació dels acords adoptats, sens perjudici de la posterior aprovació de l’acta.

Article 18.-

El Patronat es reunirà, com a mínim, dues vegades l’any i, a més, sempre que sigui convenients a criteri de la presidència o si ho requereixen una quarta part dels seus membres.

Les reunions han de ser convocades amb un mínim de tres setmanes d’antelació per qualsevol mitjà que garanteixi l’arribada de la informació a les persones destinatàries.

Les sessions es consideraran vàlidament constituïdes quan hi concorrin almenys quatre patrons en primera convocatòria i tres en segona convocatòria.

Article 19.-

Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple dels seus membres. Correspon un vot a cada Patró/na present. El vot de la presidència té força diriment en cas d’empat.

Article 20.-

El càrrec de patró/na és honorífic i gratuït. Els i les seves titulars tindran dret a ser rescabalats de les despeses de desplaçament que efectuïn per assistir a les reunions i per totes les altres que els representi l’acompliment dels encàrrecs o funcions que els/les confiï el Patronat.

Els/les membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques s’abstindran de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

Article 21.-

El Patronal de la Fundació, a proposta de la presidència, podrà atorgar el nomenament de Patrons/nes d’Honor a aquelles persones, físiques o jurídiques que, per la seva representativitat o qualitat, es consideri que en son mereixedores. Aquests nomenaments tindran caràcter merament honorífic.

Els/les Patrons/nes  d’Honor, el nomenament dels quals tindrà caràcter indefinit en tant no siguin revocats pel propi Patronat, seran convocats/des a les reunions d’aquest, a les quals podran assistir, amb veu però sense vot.

Article 22.-

La Direcció de la Fundació ha d’executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer, i li correspon la direcció administrativa de la Fundació, dirigir el personal i portar la comptabilitat. Té també totes les facultats que el Patronat li delegui, si per llei no són indelegables.

 

Capítol VII. Exercici econòmic i comptes anuals

Article 23.-

Els exercicis econòmics s’inicien el dia primer de cada any i finalitzen el 31 de desembre del mateix any. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que expressi de forma precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació, ha de presentar l’inventari i els comptes anuals.

Article 24.-

Els comptes anuals formen una unitat i han d’estar integrats per:

• El balanç de situació

• El compte de resultats

• L’estat de canvis del patrimoni net

• L’estat de fluxos d’efectiu, en el cas que sigui obligatòria la seva elaboració, de conformitat amb la normativa legal aplicable

• La memòria, en la qual s’ha de complementar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions que s’han fet en compliment de les finalitats fundacionals, concretant el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, i també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

• Els documents que integren l’inventari i els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vistiplau del president.

• En el termini de trenta dies o comptar de l’aprovació del Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.

 Capítol VIII. Modificació dels estatus

Article 25.-

Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat. L’acord ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.

Capítol IX. Fusió, escissió i extinció de la Fundació

Article 26.-

És voluntat fundacional que en cap cas es pugui fusionar o escindir aquesta Fundació.

Article 27.-

Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord dels dos terços dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.

Capítol X. Destinació del patrimoni de la Fundació

Article 28.-

L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin i, si escau, el Protectorat. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passi, i amb l’autorització del Protectorat, es destinarà en la seva totalitat a alguna de les considerades com entitats beneficiàries del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, ambdós inclosos de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d’interès general.