Ofertes laborals

Concurs de mèrits per proveir la Direcció de la Fundació Palau

Bases per a la convocatòria

La Fundació Palau fa pública la convocatòria per la selecció del lloc de direcció, el procés es regeix pels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Les bases d’aquesta convocatòria, en què s’especifiquen els requisits i el perfil professional que es demanen en les candidatures, així com els mèrits i l’experiència professional les trobareu al enllaç següent:

La data límit per a la presentació de les candidatures és el 05.06.2023 a les 23:59h

Enllaç a la descàrrega de les bases del concurs

Enllaç resolució concurs